Arkiv för november, 2008

Kollektivavtalet för 2008 är klart. Veolia kommer att trycka avtalet så alla inom tunnelbana kommer att få en exemplar. Avtalet finns här nedan men också till höger…vid länkarna.

SEKO reserverade sig mot att §16 finns i kollektivavtalet.

kollektivavtal-veolia-seko-20081

Måndagen den 17 november: TRI examination hela dagen

Tisdagen den 18 november: Förhandlingar på GUP hela dagen ( Budget för Veolia 2009 samt personärende)

Onsdagen den 19 november: Ledig

Torsdagen den 20 november: Kollektivavtalsförhandlingar (slutförhandling), sedan kör jag tåg

Fredagen den 31 oktober: Förhandlingar om kompetensutveckling, sedan kör jag tåg.

Lördagen den 1 november: Jag kör tåg

Söndagen den 2 november: Jag kör tåg

Efter att det anonyma brev, som förare på Tvär och Nockebybanan skrivit, omtalats i media, har vi i SEKO klubb 119 haft ett krismöte med Veolia om den rådande situationen. De brister och fel som påtalas i brevet är kända sen tidigare och vi i SEKO samt Skyddsombuden har jobbat med problemen under en tid.

Efter krismötet med Veolia den 5/11 kom följande saker fram:

 ·        Spårvagnarna tvättas i snitt var tredje dag utvändigt. Backspeglarna rengörs inte kontinuerligt och pga. den pressade trafiksituationen på tvärbanan finns det inte tid för förarna att ombesörja detta. Veolia sa att ansvaret var deras och de skulle tillsätta en resurs som under dagtid tvättar backspeglarna vid Alvik.

·        Från och med januari 2009 bör alla arbetsplatsmöten ligga på arbetstid. SEKO kommer att se till så att det nya tjänstepaketet innehåller tjänster med schemalagda arbetsplatsmöten.

·        Huvudskyddsombudet ska tillsammans med lokala skyddsombud samt Veolia, snarast genomföra en riktad skyddsrond för att gå igenom signaler, skyltar, övergångar, stängsel etc. längst banan.

·        Veolia och Skyddsombuden fortsätter diskussionen med SL om att förbättra säkerheten för konduktörerna med fler vaktpatruller samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska olycksrisken vid Årstaberg.

·        Återkopplingen till personalen måste bli bättre och Veolia höll med om att det fanns stora briser i arbetsledningen men att detta är något de ska lösa internt. För att få bättre information om vad som sker ska hädanefter en representant från TÅGIA delta på arbetsplatsmötena.

 Vi diskuterade en hel del om hur Veolia bemöter sin personal på just Tvär och Nockebybanan och vi påpekade att Veolia som arbetsgivare inte har råd att förlora fler medarbetare.

 Vi i SEKO klubb 119 arbetar vidare med dessa frågor och om ni som medlemmar upptäcker fler brister eller tycker att någonting saknas, så tveka inte att kontakta oss.

Lyssna Radio Stockholm

Från Radio Stockholm

Från Dagens Nyheter:

”Brister i skötseln av Tvärbanan”

Ett 60-tal förare på Tvärbanan och Nockebybanan slår larm om allvarliga brister i skötseln av trafik och underhåll. I ett brev till SL:s styrelse, som är trafikhuvudman, och Järnvägsstyrelsen, den statliga tillsynsmyndigheten, hävdar förarna att trafikoperatören Veolia nonchalerar påtalade brister vad gäller banan, tidtabell, vagnar och personalhantering.
 
– TIDIGARE VAR VI STOLTA över att arbeta på Tvärbanan, nu skäms vi bara, skriver förarna.
Claes Elgemyr, enhetschef på Järnvägsstyrelsen, har med stor överraskning tagit del av förarnas protestbrev. 

– Jag blev förskräckt, vår uppfattning var att Tvärbanan fungerade mycket väl. Nu öppnar vi ett ärende och inleder en inspektion. Det innebär att vi besöker lokalbanorna och begär in dokumentation om säkerhet och underhåll. Stämmer den beskrivning som förarna ger är det mycket illa, säger Claes Elgemyr.

På grund av rädsla för trakasserier och omplaceringar vill förarna inte framträda med namn.

FRÅN SEKOFACKETS SIDA bekräftar Jannis Konstantis, ordförande för klubb 119, att det finns en turbulens bland Tvärbanans och Nockebybanans personal.

– Det är uppenbart att många mår dåligt och är besvikna över hur Veolia bemöter deras förslag till åtgärder. Tvärbanans förare har en extremt utsatt situation, och det är givetvis skrämmande att vagnar med brister i säkerheten tas ut i trafik, kommenterar Jannis Konstantinis.

– Vi har nu begärt ett möte med Veolia för att diskutera Tvärbanan. Det händer att förare omplaceras efter händelser i trafiken, trots att de varit helt utan skuld, till exempelvis kollision med bil. Jag ser brevet som ett rop på hjälp, säger Jannis Konstantinis.

FÖRARNA VÄNDER SIG även mot trafiksituationen vid Årstaberg. För närvarande förs diskussioner med skyddsombudet om hållplatsen över huvud taget ska trafikeras.

Celal Ünsal är operativ chef på 
Veolia för lokalbanorna. Han känner inte alls igen den bild som förarna ger i sitt brev.

– De hade varit bättre om de framfört sina synpunkter direkt till mig i stället för att skriva ett anonymt brev. Jag får inte ihop kritiken med resenärernas betyg på Tvärbanan. I SL:s kundundersökningar ligger Tvärbanan alltid i topp med just nu 82 procent nöjda eller mycket nöjda resenärer. Hur stämmer det med förarnas påståenden om felaktiga tidtabeller, dålig service eller bristande säkerhet? undrar Celal Ünsal.

– Att vagnar går sönder är ofrånkomligt med tanke på dels att vagnparken är gammal, det gäller främst Nockebybanan, dels att belastningen på Tvärbanans vagnar är extremt hård. Från och med i höst tillämpar vi sju och en halv minuts-trafik, för att kunna möta våra resenärers krav, betonar Celal Ünsal.

I HÖST HAR VEOLIA tagit fram ett häfte, ”Framtidsresan”, med visioner för morgondagens resande med stadens lokalbanor. 

– Givetvis vill vi ha personalen med oss på den ”resan”. Det är en plan över tre år som ska lyfta den spårbundna trafiken. Att Järnvägsstyrelsen inleder ett ärende är inget som stör mig. De är alltid välkomna till Veolia, säger Celal Ünsal.

SL:s säkerhetschef Johan Hedenfalk vill inte kommentera förarnas protester. Han hänvisar till Veolia.

För oss som arbetar i Stockholms tunnelbana och på lokalbanorna är självmord och obehöriga personer på spåret ett stort arbetsmiljöproblem. Att 22 personer redan i år förolyckats och dött i spårtrafiken är hemskt, men sifforna på antalet personer som försöker ta sitt liv eller som är nere på spåret för att tex urinera, är mycket högre än så. Med andra ord är det tur att inte fler personer förolyckats.  
 
Det är väldigt ansvarslöst av Ann-Sofie Shundi på SL:s pressjour att i Svenska Dagbladet och DN hävda att SL installerat ett spårbeträdandelarm som larmar när folk är på spåret. Detta larm existerar inte,
det fanns ett larm vid station Slussen, men det varnade så fort en tidning blåste ned på spåret, så det togs ur bruk. 
När SL går ut med osanna uppgifter så finns det en risk för att människor tror att så fort någon hamnat på spåret så stoppas trafiken automatiskt, vilket inte är fallet. Det är livsfarligt att vistas nere på spårområdet och om någon hamnat på spåret så vet vi förare ingenting om inte någon har larmat.          

 

Istället för att inge resenärerna en falsk känsla av säkerhet borde SL investera i den infrastruktur som behövs för att förebygga dessa tragiska olyckor. Vi i SEKO klubb 119, som organiserar förare och konduktörer i tunnelbanan och lokalbanorna, har länge krävt att SL ”glasar in plattformarna” så att det finns en vägg mellan plattformen och spårområdet. Att bygga om plattformarna, som många gånger är smala och underdimensionerade för det stora antal resenärer som vistas där, är ett annat förslag.

Säkerheten är grundstenen i vårt yrkesutövande och säkerheten måste få gå före pengar! Det är dags för SL som huvudansvarig för Stockholms kollektivtrafik att ta sitt ansvar.
 
 
        

Jannis Konstantis  och  Carolin Evander
SEKO Klubb 119  som organiserar förare/konduktörer i tunnelbanan och på lokalbanorna.
För kontakt och Information
Jannis: 0702094929
Carolin: 0707911316