Inlägg märkta ‘förare’

Spärrexpeditörer

Klass

Lön 2009 Ny Lön 2010
1 18 025 kr 18 187 kr
2 18 725 kr 18 894 kr
3 19 725 kr 19 903 kr
4 21 640 kr 21 835 kr
Värd (kundservice- och plattformsvärdar)
Klass Lön 2009 Ny Lön 2010
1 19 025 kr 19 196 kr
2 19 725 kr 19 903 kr
3 20 725 kr 20 912 kr
4 22 700 kr 22 904 kr
Förare
Klass Lön 2009 Ny Lön 2010
1 19 240 kr 19 413 kr
2 20 090 kr 20 271 kr
3 21 125 kr 21 315 kr
4 24 610 kr 24 831 kr

Hej!

Vi i SEKO skickar detta brev till er för att uttrycka vår oro över MTR:s utveckling och den omorganisation som kommer att ske om några dagar. Vi ser idag hur MTR brister i sin kommunikation med sin personal. Det saknas information som når ut till personalen om viktiga saker som uniformen och MTR:s planer på ny organisation.

På förar sidan uttrycker fler och fler att det inte vet vad som händer på deras arbetsplats och att MTR är värre än Veolia.

Som två tydliga exempel har vi den rutin som vi förhandlat fram om deltidares rätt till att gå upp i heltid innan MTR utbildar nya heltids förare. Nu är en kurs beställd men organisationen vet inte hur de ska hantera frågan om deltidare. På gröna linjen uppmanar Åsa Stark deltidarna att fylla i befattningsbytes blankett, trots att denna blankett inte ska användas till detta ändamål.  Vi har länge påpekat att MTR måste informera mer om uniformen och det nya tilldelningssystemet. Detta har framförts till både uniforms ansvarige och Meta sedan årsskiftet. Rutinen för hantering av uniformen är ännu inte implementerad fullt ut i organisationen och lokala chefer vet inte heller vad som är överenskommet gällande uniformen. Och när kommer skorna???

Alla dessa frågor finns ute i verksamheten men MTR gör inget för att fånga upp dem och ge sina anställda den information de behöver.

Mitt i denna förvirrig och brist på information som råder är det meningen att den nya organisationen för trafik ska sjösättas, den 1 juni. Vi förstår att ni är angelägna att få igång den nya organisationen men vi ser med stor oro på detta.

Jannis har varit med och intervjuat de som sökt tjänsterna som arbetsledare trafik, koordinatör samt strategisk planerare. Det verkar som att alla, eller nästan alla, inte vet hur det blir den 1 juni. Vi ser med stor oro på hur några av våra kamrater kommer att vara arbetsledare utan utbildning eller information om vad de ska göra den 1 juni. Samma gäller koordinatör och planerare. Att det utöver detta finns nya arbetsuppgifter, metoder och personer, gör inte saken bättre. Vi befarar att det kan sluta med en katastrof som vi förare, trafikledare, planerare och arbetsledare kommer att få betala dyrt för med ökat belastning och stress.

Många kommer att må dåligt och tvingas jobba övertid då vi har en stor personalbrist i sommar. Dessutom är det semestertider så eventuell back-up är svår att få tag i.

Vi vädjar till er. Tillsätt de arbetsledare som behövs men förändra inte nuvarande organisation med dagens PLE och planering. Man kan prova och se hur det fungerar under sommaren med arbetsledarna tillsammans med dagens PLE och planering. Kanske visar det sig vara den perfekta lösningen. Till hösten kan MTR återkomma om hur organisationen fungerar, utvärdera och utveckla. Vi hoppas inte att vi har rätt, men vi ser framför oss att om vår oro besannas, vilket är troligt, så kommer personalens förtroende för MTR att ta en stor skada. Utöver detta kan det bli problem med trafikanterna och SL, om resultatet blir inställda tåg, pga. av att det ”spricker” när samordningen brister i kombination med personalbristen..

Som sagt, tänk en gång till innan ni tar detta steg. Vi har inte råd med en ”quick-fix” och att skjuta upp omorganisationen två-tre veckor kommer inte lösa frågan. Som vi ser det har vi ett mycket stort problem framför oss och MTR måste låta detta ta tid för att resultatet ska kunna bli bra.

För SEKO klubb 119

Jannis Konstantis och Carolin Evander

Lyssna Radio Stockholm

Från Radio Stockholm

Från Dagens Nyheter:

”Brister i skötseln av Tvärbanan”

Ett 60-tal förare på Tvärbanan och Nockebybanan slår larm om allvarliga brister i skötseln av trafik och underhåll. I ett brev till SL:s styrelse, som är trafikhuvudman, och Järnvägsstyrelsen, den statliga tillsynsmyndigheten, hävdar förarna att trafikoperatören Veolia nonchalerar påtalade brister vad gäller banan, tidtabell, vagnar och personalhantering.
 
– TIDIGARE VAR VI STOLTA över att arbeta på Tvärbanan, nu skäms vi bara, skriver förarna.
Claes Elgemyr, enhetschef på Järnvägsstyrelsen, har med stor överraskning tagit del av förarnas protestbrev. 

– Jag blev förskräckt, vår uppfattning var att Tvärbanan fungerade mycket väl. Nu öppnar vi ett ärende och inleder en inspektion. Det innebär att vi besöker lokalbanorna och begär in dokumentation om säkerhet och underhåll. Stämmer den beskrivning som förarna ger är det mycket illa, säger Claes Elgemyr.

På grund av rädsla för trakasserier och omplaceringar vill förarna inte framträda med namn.

FRÅN SEKOFACKETS SIDA bekräftar Jannis Konstantis, ordförande för klubb 119, att det finns en turbulens bland Tvärbanans och Nockebybanans personal.

– Det är uppenbart att många mår dåligt och är besvikna över hur Veolia bemöter deras förslag till åtgärder. Tvärbanans förare har en extremt utsatt situation, och det är givetvis skrämmande att vagnar med brister i säkerheten tas ut i trafik, kommenterar Jannis Konstantinis.

– Vi har nu begärt ett möte med Veolia för att diskutera Tvärbanan. Det händer att förare omplaceras efter händelser i trafiken, trots att de varit helt utan skuld, till exempelvis kollision med bil. Jag ser brevet som ett rop på hjälp, säger Jannis Konstantinis.

FÖRARNA VÄNDER SIG även mot trafiksituationen vid Årstaberg. För närvarande förs diskussioner med skyddsombudet om hållplatsen över huvud taget ska trafikeras.

Celal Ünsal är operativ chef på 
Veolia för lokalbanorna. Han känner inte alls igen den bild som förarna ger i sitt brev.

– De hade varit bättre om de framfört sina synpunkter direkt till mig i stället för att skriva ett anonymt brev. Jag får inte ihop kritiken med resenärernas betyg på Tvärbanan. I SL:s kundundersökningar ligger Tvärbanan alltid i topp med just nu 82 procent nöjda eller mycket nöjda resenärer. Hur stämmer det med förarnas påståenden om felaktiga tidtabeller, dålig service eller bristande säkerhet? undrar Celal Ünsal.

– Att vagnar går sönder är ofrånkomligt med tanke på dels att vagnparken är gammal, det gäller främst Nockebybanan, dels att belastningen på Tvärbanans vagnar är extremt hård. Från och med i höst tillämpar vi sju och en halv minuts-trafik, för att kunna möta våra resenärers krav, betonar Celal Ünsal.

I HÖST HAR VEOLIA tagit fram ett häfte, ”Framtidsresan”, med visioner för morgondagens resande med stadens lokalbanor. 

– Givetvis vill vi ha personalen med oss på den ”resan”. Det är en plan över tre år som ska lyfta den spårbundna trafiken. Att Järnvägsstyrelsen inleder ett ärende är inget som stör mig. De är alltid välkomna till Veolia, säger Celal Ünsal.

SL:s säkerhetschef Johan Hedenfalk vill inte kommentera förarnas protester. Han hänvisar till Veolia.

SEKO och Veolia har nu avslutat kollektivavtalsförhandlingarna för 2007 i enighet. Avtalet innehåller en låglöneprofil med kraftigt höjda lägstalöner och samma kron-talshöjningar, dock med vissa modifikationer. I övriga yrkanden har vi inte nått samma framgång men till stor del lever frågorna vidare och skall drivas på annat sätt. Exempelvis kommer vi att förhandla om deltidarnas kollektivavtalsvillkor i en separat tvisteförhandling den 13 januari 2008. Mer information och fördjupning i de olika frågorna kommer senare, denna information fokuserar bara på Löneavtalet. 
Trafikpersonalen: Alla i trafikpersonalen får en lönehöjning á 775 kr, med undantag för förarna i slutlönen som får 825kr. Löneklass 0 utgår fr.o.m. 080101, dock erhåller samtliga som låg/ligger under perioden 070901-071231 i kl 0, lön enligt kl 1 fr.o.m. 1 september. Retroaktiv löneutbetalning sker i december. Se lönetabell på nästa sida.
Lokalvården och Hittegods: Som tidigare år, misslyckades vi med att få till en lönestege för lokalvården. Men förhandlingarna kring detta kommer att återupptas i början av nästa år, med målsättningen att få det infört 1 april 2008. För 2007 erhåller lokalvårdarna en lönehöjning med minst 700 kr. Vi kom överens om att ”smeta ut” samma krontal till alla, med undantag för ca. 30 st. lokalvårdare som efter ”Veolias önskemål” skulle premieras extra och får en höjning mellan 700 kr-1000 kr. Den ”extra” höjningen belastade dock inte potten utan finansieras av Veolia vid sidan om. Personalen på hittegods får en höjning á 775 kr. 
Var detta ett bra avtal? Det beror på betraktaren om man anser att avtalet är bra. Tågförarna fick t.ex. endast 3,72% i slutlönen, eller  0,02% (4kr) mer än det centralavtalade utrymmet. Däremot höjdes ingångslönen för förarna med 1775 kr vilket motsvarar 10,86%. För spx och värd/konduktör höjdes ingångslönerna med 1575 kr.I flera tidigare lönerevisioner har man satsat mer på slutlönerna. I år var det dags och läge att prioritera de lägre klasserna. Spärrexpeditörerna som yrkesgrupp fick procentuellt mest och i kronor exakt lika mycket som värdarna/ konduktörerna, vilka procentuellt räknat fick minst, dock även de klart mer än det centrala löneutrymmet. Lokalvården är ett kapitel för sig. Deras individuella lönesättning stökar till förhand-lingarna och är en mycket svår nöt att knäcka.
Vad är avtalet värt? Det går att räkna värdet på avtalet på olika sätt.  Enligt det sedvanliga beräkningssättet blev värdet 3,88%. Men med tanke på borttagande av 0-steget samt höjningarna i mellanstegen (där stor del av deltidarna ligger) är värdet mycket mer än så. För kollektivet som helhet torde avtalet betraktas som en bra överens-kommelse. Mycket arbete för att förstärka kollektivavtalet återstår men vi kom en bra bit på vägen. Härifrån är det bara att fortsätta, inför det snart stundande lokala varvet 2008….


 Förhandlingsdelegationen för SEKO Tunnelbanan: Martin Hemström, Jannis Konstantis, Jan Melakoski, Håkan Stokke, Jenny Wegmann, Gunnar Öhman