Inlägg märkta ‘upphandlingen’

 

Tunnelbanan upphandlad

Frågor & Svar från SEKO Stockholm

till medlemmar vid Veolia och Tågia

Den 2 november 2009 övertar MTR ansvaret för tunnelbaneverksamheten i Stockholm.

I god tid innan dess skall det stå klart hur övergång av personal och verksamhet skall gå till samt vilka anställningsvillkor som kommer att gälla vid de bolag som tar över verksamheten.

Övergången styrs dels av lagar, dels av resultatet av förhandlingar och överläggningar med MTR och det underhållsbolag man avser att bilda.

Detta informationsblad uppdateras efterhand som förhandlingarna framskrider.

Mer information…

mtr

MTR vunnit upphandlingen för Stockholms tunnelbana. SL har bestämt sig att MTR är billigast och bättre.

SEKO Klubb 119 hoppas att företaget ska respektera det kollektivavtalet som finns och att man ska satsa på att rusta upp tunnelbanan. Både när det gäller personalen och trafikanterna, att förbättra säkerheten och arbetsmiljö.

Livet ska visa vad som kommer att hända. SEKO Klubb 119 kommer att fortsätta kämpa för de anställdas rättigheter och de trafikanters trygghet och service.

SEKO Klubb 119 har den inställning att Stockholms tunnelbana ska drivas i offentlig regi men SL och politikerna lyssnade inte på oss.

Så skriver media…

DN

ABC-Nytt

Sveriges Radio

Lyssna Radio Stockholm

Från SEKO tidningen

Veolia anklagas för att kränka folkrätten
2008-10-24

Veolia kränker internationell rätt genom verksamhet på ockuperad palestinsk mark. Därför bör företaget uteslutas ur t-baneupphandlingen i Stockholm. Det kräver oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg som sitter i SL:s styrelse.
   Hos Veolia utreder man nu anklagelserna.

Bakgrunden är att Veolia är ansvariga för drift och underhåll av en spårväg som byggs på ockuperad mark i östra Jerusalem och andra delar av Västbanken. Syftet är att knyta samman israeliska bosättningar på palestinsk mark.
   – Vår tolkning är att det strider mot folkrätten eftersom det rör sig om en ockupation och då blir all verksamhet där olaglig, säger Lars Dahlberg.
   Både SL och Veolia har skrivit på FN-initiativet Global Compact och har därigenom förbundit sig att bland annat se till att företagen inte är iblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
   Men även om det skulle konstateras att Veolia bryter mot folkrätten går det inte att utesluta dem ur upphandlingen.
   – Det är horribelt, men enligt SL:s jurist så går svensk upphandlingslagstiftning före den internationella folkrätten. Något som jag anser att vi måste se över, säger Lars Dahlberg.
   Han har i dag träffat Veolias Sverigechef, Tomas Wallin, för att diskutera frågan och tycker att han fått positiv respons.
   – De tar det hela på allvar och ska skicka folk från huvudkontoret i Frankrike för att utreda frågan.
   På Veolia bekräftar Tomas Wallin att företaget tar anklagelserna på yttersta allvar.
   – Vi lägger alla papper på bordet och förklarar hur vi ser på saken. Vi har förbundit oss att inte bryta mot internationell rätt så om det visar det sig att vi ändå gör det så får vi vidta åtgärder.
Kan det bli aktuellt att ni drar er ur det israeliska projektet?
   – Det är en möjlighet, men det är alldeles för tidigt att säga nu. Och det är inte min sak att avgöra det.

Information från SEKO Stockholm

Nyhetsblad nr 7, 15 aug 2008

 

Anbuden lämnas in till SL

SEKOs viktigaste krav redan uppfyllda

 

Idag, den 15 augusti kl 15.00, är deadline för att lämna in anbud för de företag som är intresserade att köra tunnelbanan i Stockholm under perioden 2009 – 2017.

Av de ursprungliga 10 företagen som var kvalificerade blev det – efter ett antal samgående och några avhopp – totalt 6 företag som lämnade in anbud. Dessa är i bokstavsordning:

MTR  – S-Bahn Berlin (DB) –  Stockholm Tub AB (Keolis/Arriva),

T-banebolaget i Stockholm (DSB/EuRailCo) – Tågkompaniet/NedRailways  – Veolia.

 

Allt sedan SL 2007 beslöt att tunnelbanan skulle ut på upphandling har SEKO bedrivit ett brett och omfattande arbete för att hindra en uppsplittring, säkerställa våra avtal samt förbättra verksamheten i övrigt. SEKOs Upphandlingsgrupp – som består av representanter från avdelningen och våra tre klubbar inom tunnelbanan – har haft intensiva kontakter med SL och med samtliga anbudsgivare ända in på mållinjen. Ingen har svävat i ovisshet vad som gäller. De som trott att dom kan bygga ett anbud på försämrade villkor och arbetsmiljö för de anställda, har fått klart för sig att man kommer att motarbetas och att möjligheten till ett störningsfritt övertagande av trafiken därmed är borta.

 

Arbetet har varit framgångsrikt. I stort sett är samtliga hot som kunde skönjas i upphandlingens början undanröjda.

Sammanhållen verksamhet

SLs avsikt var från början att dela upp verksamheten på två avtal; ett för trafik och underhåll, ett för stationer och städning. Efter påpekanden och uppvaktningar från SEKO så bytte SL fot strax innan beslut om upphandling togs. Det blev ett avtal.

Trots det var faran för splittring inte undanröjd. Majoriteten av bolagen ville dela upp dagens verksamhet och lägga ut städning av fordon och stationer på en eller flera underentreprenörer. Till slut lyckades vi få samtliga att acceptera vår syn: Alla bolag väljer att behålla städningen inom det egna företaget. En anmärkningsvärd framgång – något av ett trendbrott.

 

Vissa bolag väljer att behålla dagens uppdelning mellan trafik och tekniskt underhåll, andra kör rubbet i samma bolag.

Nuvarande avtalsvärden – inklusive pensionen – är säkrade

Samtliga företag har förbundit sig att – förutom att ta över all personal – även ta över befintliga avtalsvärden om vi inte kommer överens om annat. Det gäller även möjligheten att gå i pension vid 63 års ålder (tidigast 61) för dom som idag omfattas av den rätten.

Spårtrafikavtalet gäller för alla

Hittills har vissa personalgrupper inom tunnelbaneverksamheten gått på andra avtal än Spårtrafikavtalet, vilket även lett till uppsplittring på olika förbund. I och med att alla bolag förbundit sig att själva anställa samtliga fordons- och lokalvårdare samt intäktssäkrare hamnar dessa på Spåravtalet och kommer att ingå i våra lokala klubbar. Den fackliga verksamheten stärks.

Samarbete inför övertagandet

Vi är överens med samtliga bolag, att i samma ögonblicka som SL beslutar vem som ska köra ska vi inleda ett samarbete, som ska vara fram till trafikstart. Då vi inte har några lagliga rättigheter att förhandla med en kommande arbetsgivare har vi säkrat upp att den nye entreprenören tar över verksamheten i befintligt skick om vi inte kommer överens om annat. Eventuella förändringar förhandlas därefter i vanlig ordning.

Samarbetet kommer att ta olika form; erfarenheterna från senaste pendelupphandlingen ska tas tillvara. Då bildades arbetsgrupper med SEKO-medlemmar, som blev tjänstlediga från sina vanliga anställningar för att med sina erfarenheter och kunskaper och tillsammans med sin framtida arbetsgivare vara med och säkra ett störningsfritt övertagande.

Samarbete med SL

Samarbetet med SL har tagit ytterligare steg framåt. Vi har haft möjlighet att i ett tidigt sked få föra fram våra synpunkter på upphandlingen.

För första gången finns samarbetet med facket med som ett kriterium vid SL utvärdering. Vi kommer att få tillfälle att lägga fram vår syn på hur vi ser på respektive anbudsgivare.

Lägsta bud – hot mot verksamheten?

Är då allt frid och fröjd för att vi säkrat anställningsvillkor och hållit undan underentreprenörer?

Nej. Trots att alla anbudsgivare sagt att dom är här för att utveckla tunnelbanan – ”vi kommer inte att lägga lägsta budet” – så går det inte att utesluta att något företag kan vara beredd att leva med ett svagt resultat för att komma åt avtalet. Detta i kombination att det kan finnas uppfattningar hos en del politiker att tunnelbanan inte har varit utsatt för konkurrens ”på riktigt”, skulle kunna leda till att SL väljer ett anbud där man tror sig få ut en bättre verksamhet till samma eller lägre pris än idag.

Vi har inlett en dialog med politikerna i SL-styrelsen, som kommer att fortsätta tills beslut om kommande entreprenör tas i februari nästa år. Ingen ska kunna undgå SEKOs uppfattning:

Vi välkomnar SLs uppfattning att upphandlingen skall användas för att utveckla och förbättra tunnelbanan. Men för det behövs ytterligare resurser, inte mindre.

 

 

Lasse Eriksson

Ombudsman

 

Obs!

SEKO Klubb 119 har två representanter till upphandlingsgruppen, Jannis Konstantis och Jenny Skagerman.