Inlägg märkta ‘Tågia’

Efter att det anonyma brev, som förare på Tvär och Nockebybanan skrivit, omtalats i media, har vi i SEKO klubb 119 haft ett krismöte med Veolia om den rådande situationen. De brister och fel som påtalas i brevet är kända sen tidigare och vi i SEKO samt Skyddsombuden har jobbat med problemen under en tid.

Efter krismötet med Veolia den 5/11 kom följande saker fram:

 ·        Spårvagnarna tvättas i snitt var tredje dag utvändigt. Backspeglarna rengörs inte kontinuerligt och pga. den pressade trafiksituationen på tvärbanan finns det inte tid för förarna att ombesörja detta. Veolia sa att ansvaret var deras och de skulle tillsätta en resurs som under dagtid tvättar backspeglarna vid Alvik.

·        Från och med januari 2009 bör alla arbetsplatsmöten ligga på arbetstid. SEKO kommer att se till så att det nya tjänstepaketet innehåller tjänster med schemalagda arbetsplatsmöten.

·        Huvudskyddsombudet ska tillsammans med lokala skyddsombud samt Veolia, snarast genomföra en riktad skyddsrond för att gå igenom signaler, skyltar, övergångar, stängsel etc. längst banan.

·        Veolia och Skyddsombuden fortsätter diskussionen med SL om att förbättra säkerheten för konduktörerna med fler vaktpatruller samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska olycksrisken vid Årstaberg.

·        Återkopplingen till personalen måste bli bättre och Veolia höll med om att det fanns stora briser i arbetsledningen men att detta är något de ska lösa internt. För att få bättre information om vad som sker ska hädanefter en representant från TÅGIA delta på arbetsplatsmötena.

 Vi diskuterade en hel del om hur Veolia bemöter sin personal på just Tvär och Nockebybanan och vi påpekade att Veolia som arbetsgivare inte har råd att förlora fler medarbetare.

 Vi i SEKO klubb 119 arbetar vidare med dessa frågor och om ni som medlemmar upptäcker fler brister eller tycker att någonting saknas, så tveka inte att kontakta oss.

INFORMATION OM DEPÅRUTINERNA

SEKO klubb 119 hade en uppföljande förhandling med de Operativa cheferna på bana 1(Sören Stark) och bana 2 (Lena Eriksson), samt Kjell Annerhall från Bromma, för att utvärdera depårutinen.

Vi tog upp de brister som upptäckts sedan rutinens införande.   Vi pekade på de felaktiga proportioner som råder, då förare ombetts gå tillbaka till depån på sin fritid när man glömt signera in/ut tåget, medan TÅGIA kan fortsätta att missköta sitt uppdrag.

Inga förare ska gå till depån på sin fritid om man glömt att signera listan. Ingen förare ska drabbas av disciplinära åtgärder pga. denna rutin. Detta är Veolia överens om med oss om. Kjell lovade att ge tydligare instruktioner till trafikledarna då det varit vanligt förekommande i just Bromma att förare blivit uppringda av TL för att de glömt signera listan.

I Nyboda är problemen störst, och Veolia har legat på TÅGIA mycket i denna fråga.

På Saltsjöbanan är rutinen ickeexisterande och en hel del konstiga saker pågår där. Celal som är ansvarig chef har fått denna information och vi får väl se om han tar tag i frågan.

Vi kom överens om att ha ett möte igen i november/december för att fortsätta utvärdera hur det fungerar. Till dess vill vi få in information från er förare med exempel på när rutinen brister.