Inlägg märkta ‘TBT’

ALLA FORMER AV KOMBI FÖRSVINNER HELT.

MTR förhandlade med oss idag den 14 juni 2010 om borttagandet av alla former av kombi till hösten.

MTR:s ledning på trafik har försökt behålla kombi, eftersom det är ekonomiskt gynnsamt då det jämnar ut trafiktopparna.

TBT vill inte ha kombi i depån och hävdar att kombi förarna inte behövs. Lokalvården anser att det är för dyrt med förare som plockar och städar.

SEKO har motsatt sig MTR:s beslut och vi ifrågasätter om TBT ensidigt kan besluta att ta bort depåkombi då MTR äger 50% av TBT. Vi tror att detta kommer att leda till trafikproblem då ingen kan utföra tågbyten eller vagntransporter. Dessutom strider det mot de såkallade idéer som MTR påstår sig ha om att det är viktigt med variation i sitt arbete med möjligheter till kompetensutveckling.Nu gör MTR precis motsatsen.

SEKO krävde garantier av MTR under förhandlingen att detta inte kommer leda till övertalighet bland förarna och MTR garanterar i förhandlingsprotokollet att borttagandet av kombi inte kommer leda till uppsägningar.

Tyvärr har vi inget avtal som tvingar MTR till att ha kvar kombi, utan de kan ta bort det ensidigt. Vi i SEKO ska kontakta Klubb 124 på TBT för att säkerställa att TBT inte ersätter kombiförarnas arbetsuppgifter med att ta in en entreprenör som tex. Reneriet, för det får de inte enligt det avtal som vi har. Vi är väldigt oroade över MTR:S utveckling som hittills bara inneburit försämringar för personalen. Vi i SEKO har kämpat hårt för att behålla Kombi, men tyvärr har vi inga juridiska vägar att använda denna gång, bara massa bra argument, som inte har bitit på vare sig MTR eller TBT.

/Klubbstyrelsen

Nyhetsblad nr 18, 25 aug 2009

Avtal klart med MTR och TBT!

Den 2 nov 2009 tar MTR Stockholm AB och dess samarbetspartner Tunnelbanan Teknik AB (TBT) över tunnelbaneverksamheten.

Den 25 augusti träffade SEKO avtal med båda företag om de villkor som ska gälla efter övertagandet.

MTR och TBT tar över gällande anställningsvillkor. Därutöver sker vissa förbättringar vad gäller såväl gemensamma villkor för de båda företagen, som företagslokala villkor.

I och med att SEKO tecknat avtal som ger minst samma villkor som idag är det fritt fram att hörsamma MTR och TBTs inbjudan att teckna anställningsavtal. SEKO uppmanar alla att gå över.

Förhandlingsresultat

Lokala avtal

MTR och TBT tar i princip över de avtal som idag finns vid Veolia och Tågia. Vissa förbättringar har gjorts. Klubbarna kommer att informera om de ändringar som gjorts.

Trots att avtalen nu är undertecknade kan det komma ytterligare förändringar då överläggningarna kommer att fortsätta lokalt vid varje företag under hösten. SEKOs avsikt med de fortsatta förhandlingarna är naturligtvis att förbättra avtalen ytterligare.

Portalavtal

SEKO har under hela upphandlingsprocessen varit kritisk till att verksamheten riskerade att splittras på flera avtal och flera arbetsgivare. Vi lyckades på stopp på uppdelningen av trafik och stationer. Vi har även fått MTR att förbinda sig att i allt väsentligt bedriva verksamheten i egen regi. Det innebär att dom underentreprenörer som finns idag – fordonsstädare och betalvärdar – försvinner.

Ur personalpolitisk synpunkt är det viktigt att verksamheten bedrivs i så få företag som möjligt. Omplaceringar vid rehabilitering och arbetsbrist, möjlighet till karriär mm försvåras om verksamheten splittras.

För att mildra effekten av den uppdelning av trafik och underhåll som finns idag och som även kvarstår efter den 2 nov, har SEKO tecknat ett så kallat portalavtal. Avsikten med avtalet är att de båda bolagen så långt det är möjligt ska omfattas av samma personalpolitik

Portalavtalet innebär bland annat:

-vid behov av nyanställning ska man först söka internt inom de två bolagen innan man söker externt.

-heltidsarbete prioriteras. Det kan även ske genom anställning i båda bolagen.

-om man behöver ta fram nya arbetsuppgifter i samband med rehabilitering skall man leta lösningar inom båda bolagen. Detsamma gäller om någon behöver omplaceras av trafikmedicinska skäl.

-vid övertalighet ska man försöka lösningar inom båda bolagen innan man går till uppsägning.

-om verksamhet i framtiden flyttas mellan bolagen eller om verksamhet läggs ut på underentreprenör så skall berörd personal ges möjlighet att följa med.

Pensioner

Stor del av de anställda har idag rätt att gå i pension vid 63 års ålder (vid 61 år med viss reducering). Den typen av pensionsvillkor brukar sitta löst till vid upphandlingar då det är den siste arbetsgivaren som får stå för hela kalaset; inga pengar finns fonderade.

SEKO lyckades på ett tidigt stadium få SL att ange att alla anbudsgivarna skulle ta höjd för bibehållen pension.

SEKO har tecknat avtal med MTR och TBT om oförändrade pensionsvillkor.

Personaltransporter

Att ta sig till och från arbetet vid tidpunkter då kollektivtrafiken inte fungerar har länge varit en stort arbetsmiljöproblem och källa till missnöje. Tiden man är hemifrån utökats med flera timmar jämfört med om man arbetar när trafiken fungerar.

SEKO har tecknat avtal som lägger ansvaret på arbetsgivaren att hitta transportmedel för dom som inte kan utnyttja tunnelbanan att ta sig till och från arbetet. Avtalet löser inte transporten för alla då det är begränsat till tunnelbanans normala upptagningsområde. Men jämfört med idag bör det innebära en väsentlig förbättring för dom som är mest utsatta.

SL-kort

Förmånen att erhålla SL-kort är idag reglerad i kollektivavtal med Veolia, vad gäller såväl anställda som pensionärer.

Vad gäller Tågia så förutsätter avtalet att SL står för korten. Tågia-pensionärerna erhåller inga kort. SL kommer att upphöra med finansieringen av kort för personal vid verkstäder och depåer från och med den 2 nov.

Kortfrågan har varit den svåraste nöten att knäcka under förhandlingens gång. Men även den har fått en positiv lösning.

SEKO har tecknat avtal med MTR och Veolia som ger såväl anställda som pensionärer rätt till SL-kort, oavsett om SL skjuter till pengar eller inte.

Företagshälsovård

Företagshälsovården har hittills varit en fråga för arbetsgivaren att själv bestämma över. Det gäller såväl innehåll som omfattning. SEKO har tecknat ett för båda företagen gemensamt avtal som innebär en väsentlig uppryckning jämfört med idag.  Det gäller såväl de tjänster som företagshälsovården ska tillhandahålla, som klubbens inflytande vid val av företag.

Introduktion

Introduktion av nyanställda och vid omplacering har även det varit en fråga som arbetsgivaren ensidigt beslutat om. SEKO har tecknat ett avtal som ska säkerställa att alla inte bara får kännedom om företaget och dess verksamhet utan även om viktiga arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter samt anställningsvillkor. Även SEKOs medverkan vid introduktionen är reglerad.

Underentreprenörer

Det avtal som tecknades med Veolia efter den så kallade ”svartstädskandalen”, då ett antal oseriösa underentreprenörer anlitades, gäller förutom för MTR nu även för TBT.

Avtalet ställer hårda krav på entreprenörer som anlitas: svenskt kollektivavtal, f-skattebevis, att skatter, sociala avgifter och försäkringar betalts, krav på maskiner, utrustning och utbildning mm.

Sammanfattning

I och med avtalstecknandet avslutas ett framgångsrikt arbete, som SEKO Stockholm och klubbarna inom tunnelbaneområdet bedrivit under två år:

Kontakter med SL och SLs styrelse, intensiva kontakter med samtliga anbudsgivare. Ingen har svävat i ovisshet vilka krav SEKO ställer eller vilka villkor som gäller inom tunnelbaneområdet.

Villkor som brukar vara svåra att försvara har säkrats och till och med förbättrats:

-oförändrad rätt att gå i pension före 65

-kollektivavtal om SL-biljetter för såväl anställda som pensionärer inom hela området

-oförändrat antal semesterdagar – även för nyanställda – inom verkstad och depå

-inga underentreprenörer vad gäller stations- och fordonsstädning – ett trendbrott!

Den rättsliga processen

Veolia har inte accepterat Kammarrättens beslut utan har överklagat domen till regeringsrätten. Detta förutsätter dock prövningstillstånd.

Regeringsrätten lämnar besked om prövningstillstånd tidigast i september.

Närmare info om avtalet och övergången hittar du på

Frågor & Svar på SEKO Stockholms hemsida http://www.sekostockholm.se

Lasse Eriksson

Ombudsman