Arkiv för augusti, 2009

DIN ANSTÄLLNING I TUNNELBANAN!

Publicerat: augusti 28, 2009 i Uncategorized
Etiketter:,

SKRIV PÅ ANSTÄLLNINGSAVTALET FRÅN MTR!
Seko uppmanar alla att skriva på anställningsavtalet, vi är färdiga med avtalsförhandlingarna och det som återstår är lokala kollektivavtalsförhandlingar om bl.a. uniformen.

KONTROLLERA ATT UPPGIFTERNA STÄMMER!
MTR har inte fått uppgifter om lön o.s.v. från Veolia, så kolla att rätt lön och anställningsform står på avtalet.

FYLL INTE I BLANKETTEN FRÅN VEOLIA!
I dagarna skickar Veolia ut en blankett där de frågar om du vill stanna kvar i Veolia. Fyller du i och lämnar in denna blankett betyder det att du vill stanna kvar hos Veolia när MTR tar över den 2 november och det innebär att du kommer att förlora jobbet pga arbetsbrist. Din anställning följer med automatiskt om du inte aktivt tackar nej.

OM DU VILL BEHÅLLA DITT JOBB I TUNNELBANAN OCH FÖLJA MED ÖVER TILL MTR SKALL DU INTE LÄMNA IN BLANKETTEN!

Råder det några som helst otydligheter med vad som gäller eller har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Jannis, Klubbordförande: 070 209 49 29.
Thomas, Ordförande Gröna linjen: 070 786 28 20.
Carolin, Ordförande Röda linjen: 070 791 13 16.
Bekir, Ordförande Blåa linjen: 073 98 80 170.

Massdemonstration:

Sergels torg tis 15 sept kl 17

VI VÄGRAR BETALA

KAPITALISMENS KRIS

Demonstrationens 5 teman:

För jobben, a-kassan och arbetsrätten

För gemensam välfärd och rättvisa

För klimatet och miljön

För asylrätten och papper åt de papperslösa

– mot rasism och diskriminering

För internationell solidaritet – mot imperialism

När riksdagen öppnar den 15 september anordnar Septemberalliansen en stor demonstration i protest mot kapitalismens kris och högerpolitik – i Sverige och EU.

Vi vägrar acceptera kapitalismens massarbetslöshet, attacker på arbetsrätten och kollektivavtalen, ökade klassklyftor och lönesänkningar, sociala nedrustning och privatiseringar, klimathot, rasism, deportation av flyktingar och krigspolitik. I stället krävs gemensam och massiv kamp mot att krisens bördor läggs på arbetare, arbetslösa, sjuka, fattiga unga och gamla samt papperslösa.

Ingen ska behöva gå utan arbete när vård, skola och omsorg måste rustas upp, bostäder måste byggas och hela samhället snarast måste befrias från koldioxidutsläpp och miljöförstörelse.

Septemberalliansen är ett nätverk av aktiva i lokala fack och andra sociala rörelser och föreningar. Vi uppmanar hela fackföreningsrörelsen att snarast samlas till en landsomfattande protestdag med lokala och regionala massprotester mot kapitalismens massarbetslöshet och den orättvisa krispolitiken.

Vi har inte råd att inte agera!

Läs mer och skriv under uppropet för kämpande och demokratiska fack:

Septemberalliansen

Stöd Septemberalliansen med ett bidrag till plusgiro 51 77 33 – 2

(anmäl gärna ditt deltagande till Septemberalliansen på Facebook)

flygblad-15-sept

SEKO Klubb 119 är initiativtagare till Septemberalliansen.

15-sept-affischen-stor

Nyhetsblad nr 18, 25 aug 2009

Avtal klart med MTR och TBT!

Den 2 nov 2009 tar MTR Stockholm AB och dess samarbetspartner Tunnelbanan Teknik AB (TBT) över tunnelbaneverksamheten.

Den 25 augusti träffade SEKO avtal med båda företag om de villkor som ska gälla efter övertagandet.

MTR och TBT tar över gällande anställningsvillkor. Därutöver sker vissa förbättringar vad gäller såväl gemensamma villkor för de båda företagen, som företagslokala villkor.

I och med att SEKO tecknat avtal som ger minst samma villkor som idag är det fritt fram att hörsamma MTR och TBTs inbjudan att teckna anställningsavtal. SEKO uppmanar alla att gå över.

Förhandlingsresultat

Lokala avtal

MTR och TBT tar i princip över de avtal som idag finns vid Veolia och Tågia. Vissa förbättringar har gjorts. Klubbarna kommer att informera om de ändringar som gjorts.

Trots att avtalen nu är undertecknade kan det komma ytterligare förändringar då överläggningarna kommer att fortsätta lokalt vid varje företag under hösten. SEKOs avsikt med de fortsatta förhandlingarna är naturligtvis att förbättra avtalen ytterligare.

Portalavtal

SEKO har under hela upphandlingsprocessen varit kritisk till att verksamheten riskerade att splittras på flera avtal och flera arbetsgivare. Vi lyckades på stopp på uppdelningen av trafik och stationer. Vi har även fått MTR att förbinda sig att i allt väsentligt bedriva verksamheten i egen regi. Det innebär att dom underentreprenörer som finns idag – fordonsstädare och betalvärdar – försvinner.

Ur personalpolitisk synpunkt är det viktigt att verksamheten bedrivs i så få företag som möjligt. Omplaceringar vid rehabilitering och arbetsbrist, möjlighet till karriär mm försvåras om verksamheten splittras.

För att mildra effekten av den uppdelning av trafik och underhåll som finns idag och som även kvarstår efter den 2 nov, har SEKO tecknat ett så kallat portalavtal. Avsikten med avtalet är att de båda bolagen så långt det är möjligt ska omfattas av samma personalpolitik

Portalavtalet innebär bland annat:

-vid behov av nyanställning ska man först söka internt inom de två bolagen innan man söker externt.

-heltidsarbete prioriteras. Det kan även ske genom anställning i båda bolagen.

-om man behöver ta fram nya arbetsuppgifter i samband med rehabilitering skall man leta lösningar inom båda bolagen. Detsamma gäller om någon behöver omplaceras av trafikmedicinska skäl.

-vid övertalighet ska man försöka lösningar inom båda bolagen innan man går till uppsägning.

-om verksamhet i framtiden flyttas mellan bolagen eller om verksamhet läggs ut på underentreprenör så skall berörd personal ges möjlighet att följa med.

Pensioner

Stor del av de anställda har idag rätt att gå i pension vid 63 års ålder (vid 61 år med viss reducering). Den typen av pensionsvillkor brukar sitta löst till vid upphandlingar då det är den siste arbetsgivaren som får stå för hela kalaset; inga pengar finns fonderade.

SEKO lyckades på ett tidigt stadium få SL att ange att alla anbudsgivarna skulle ta höjd för bibehållen pension.

SEKO har tecknat avtal med MTR och TBT om oförändrade pensionsvillkor.

Personaltransporter

Att ta sig till och från arbetet vid tidpunkter då kollektivtrafiken inte fungerar har länge varit en stort arbetsmiljöproblem och källa till missnöje. Tiden man är hemifrån utökats med flera timmar jämfört med om man arbetar när trafiken fungerar.

SEKO har tecknat avtal som lägger ansvaret på arbetsgivaren att hitta transportmedel för dom som inte kan utnyttja tunnelbanan att ta sig till och från arbetet. Avtalet löser inte transporten för alla då det är begränsat till tunnelbanans normala upptagningsområde. Men jämfört med idag bör det innebära en väsentlig förbättring för dom som är mest utsatta.

SL-kort

Förmånen att erhålla SL-kort är idag reglerad i kollektivavtal med Veolia, vad gäller såväl anställda som pensionärer.

Vad gäller Tågia så förutsätter avtalet att SL står för korten. Tågia-pensionärerna erhåller inga kort. SL kommer att upphöra med finansieringen av kort för personal vid verkstäder och depåer från och med den 2 nov.

Kortfrågan har varit den svåraste nöten att knäcka under förhandlingens gång. Men även den har fått en positiv lösning.

SEKO har tecknat avtal med MTR och Veolia som ger såväl anställda som pensionärer rätt till SL-kort, oavsett om SL skjuter till pengar eller inte.

Företagshälsovård

Företagshälsovården har hittills varit en fråga för arbetsgivaren att själv bestämma över. Det gäller såväl innehåll som omfattning. SEKO har tecknat ett för båda företagen gemensamt avtal som innebär en väsentlig uppryckning jämfört med idag.  Det gäller såväl de tjänster som företagshälsovården ska tillhandahålla, som klubbens inflytande vid val av företag.

Introduktion

Introduktion av nyanställda och vid omplacering har även det varit en fråga som arbetsgivaren ensidigt beslutat om. SEKO har tecknat ett avtal som ska säkerställa att alla inte bara får kännedom om företaget och dess verksamhet utan även om viktiga arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter samt anställningsvillkor. Även SEKOs medverkan vid introduktionen är reglerad.

Underentreprenörer

Det avtal som tecknades med Veolia efter den så kallade ”svartstädskandalen”, då ett antal oseriösa underentreprenörer anlitades, gäller förutom för MTR nu även för TBT.

Avtalet ställer hårda krav på entreprenörer som anlitas: svenskt kollektivavtal, f-skattebevis, att skatter, sociala avgifter och försäkringar betalts, krav på maskiner, utrustning och utbildning mm.

Sammanfattning

I och med avtalstecknandet avslutas ett framgångsrikt arbete, som SEKO Stockholm och klubbarna inom tunnelbaneområdet bedrivit under två år:

Kontakter med SL och SLs styrelse, intensiva kontakter med samtliga anbudsgivare. Ingen har svävat i ovisshet vilka krav SEKO ställer eller vilka villkor som gäller inom tunnelbaneområdet.

Villkor som brukar vara svåra att försvara har säkrats och till och med förbättrats:

-oförändrad rätt att gå i pension före 65

-kollektivavtal om SL-biljetter för såväl anställda som pensionärer inom hela området

-oförändrat antal semesterdagar – även för nyanställda – inom verkstad och depå

-inga underentreprenörer vad gäller stations- och fordonsstädning – ett trendbrott!

Den rättsliga processen

Veolia har inte accepterat Kammarrättens beslut utan har överklagat domen till regeringsrätten. Detta förutsätter dock prövningstillstånd.

Regeringsrätten lämnar besked om prövningstillstånd tidigast i september.

Närmare info om avtalet och övergången hittar du på

Frågor & Svar på SEKO Stockholms hemsida http://www.sekostockholm.se

Lasse Eriksson

Ombudsman

SEKO Klubb 119 kallar härmed till medlemsmöte

Onsdagen den 9 september 2009

Kl. 18.00 i klubblokalen vid Liljeholmen.

Medlemsmötet ska bl.a. behandla:

  • Mötesformalia
  • Läget med MTR. Information om överenskommelsen med MTR. Kvarstående frågor med MTR och hur klubben ställer sig till dem (uniformen, friskvårdsbidrag osv).
  • Överlämningen från Veolia
  • Övriga frågor

Välkomna

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.

Varmt välkomna önskar styrelsen

SEKO Klubb 119 kallar härmed till informationssmöte

Fredagen den 28 augusti 2009

Kl. 14.00

samt torsdagen den 3 september 2009 kl 20.00

Plats: klubblokalen vid Liljeholmen.

Medlemsmötet ska bl.a. behandla:

  • Läget med MTR. Vi är i princip överens med MTR. Kom och ställa dina frågor om kollektivavtalet och andra saker vi kom överens med MTR
  • Överlämningen från Veolia
  • Övriga frågor

Välkomna

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.

Varmt välkomna önskar styrelsen

Inrangeringsförhandlingar – Nästan klara!

SEKO har nu vid flertal tillfällen fört förhandlingar med MTR och vi ligger i slutfas av förhandlingarna. Mer om innehållet i sig kommer i senare informationsblad. Från början har vi sagt att vi inte kommer och uppmana medlemmarna och gå över till MTR innan vi har säkrat kollektivavtalet. Detta gäller än idag men vi har gett MTR klartecken till att börja ringa upp medlemmarna redan nu för att boka tid i ”anställningskontoret”, för tecknande av anställningsavtal och andra praktiska saker, speciellt uniformsbeställningen.

Övergång enligt LAS 6b – Alla anställda förs över automatiskt

(om man inte reserverar sig)

Från Veolia får du snart ett brev med information inför överlämningen samt en blankett där du har möjlighet att ange om du vill stanna kvar i Veolia. Ifall man inte lämnar in den blanketten, överförs man automatiskt till MTR. Mer information senare även kring detta.

MTR ringer dig för att boka tid i ”anställningskontoret”

LAS-listan (d.v.s. de som ska föras över) innehåller ca 2500 anställda. Du kommer att behöva skriva ett nytt anställningskontrakt men alla dina anställningsvillkor är bibehållna (utom i de delar var parterna eventuellt kommit överens om förändringar, detta gäller kollektivavtalet i stort). Egentligen har MTR nu bråttom endast med uniformen, de vill att alla skall ha en MTR-uniform den 2 november, men de vill passa på och avverka även andra praktiska detaljer i samma veva. Du är inte tvungen och besöka kontoret om du inte vill, din anställning går över i.a.f. men om du gör det kompenseras du med 3 timmar. (De som besöker kontoret under första veckan får dessutom 2 biobiljetter, de efterföljande veckorna får man 1 biobiljett. Den ”extra” biobiljetten som extra morot så att de får iväg sin uniformsbeställning…)

Det är lugnt att boka en tid – SEKO återkommer med närmare information samt när/om vi anser att det är grönt och skriva på anställningsavtalet!

De närmaste veckorna och ända fram till 2/11 kommer det att bli en hel del informationer, från Veolia, från SEKO och från MTR. MTR:s informationer får du lättast tag på genom att gå in på deras hemsida www.mtrstockholm.se Just nu finns där t.ex. närmare information om just besöket på anställningskontoret samt om informationsträffar vilka kommer och ske 24/8, 28/8, 30/8, 3/9 och 7/9

För SEKO Tunnelbanan

Jannis Konstantis / Ordförande SEKO Klubb 119

Jan ”Jampe” Melakoski / Ordförande SEKO Klubb 120