Vad kräver vi från Veolia 2008

Publicerat: april 12, 2008 i Avtal, Facklig information, Förhandlingar, löner
Etiketter:,

Våra krav inför det lokala varvet 2008 (lokala kollektivavtalsförhnadlingarna) 

 

Avtalsinformationsbilaga till kollektivavtalsförhandlingarna

……………………………………………………..

Lokala varvet 2008

SEKO går in i förhandlingarna med den genom tiderna mest omfattande listan med yrkanden.

Med ledorden uppskattning över väl utfört arbete, rättvisa, anständighet, bra arbetsmiljö, respekt, antidiskriminering, human personalhantering samt  yttrandefrihet, ska vi försöka förmå Veolia att, till skillnad från fjolårets förhandlingar, gå med på ändringar i avtalets textformuleringar.

 

Årets förhandlingar är speciella, jämfört med samtliga lokala varv vi haft genom åren. Detta pga. att det samtidigt pågår en upphandling av Tunnelbanan.

SEKO:s avsikt är att försöka utnyttja den uppkomna situa-tionen. Vi försöker övertyga Veolia att det ligger i deras eget intresse att skriva in de befintliga förmånerna i kollektivavta-let, ur perspektivet att de ska få behålla kontraktet. För det är logiskt att de konkurrerande bolagen då måste räkna in alla våra förmåner i deras egna anbud, vilket i sin tur medför att även Veolias chanser att vinna anbudet ökar.

Flertalet av våra yrkanden kostar absolut ingenting i och med att de redan ”finns”! Det kan vara förmåner som t.ex. frisk-vårdbidrag och guldklocka. Vidare finns det en hel del in-gångna gällande avtal (som dock Veolia av olika anledningar har svårigheter att följa). Eller att man har gjort egna, nya och stramare tolkningar, med resultatet att medlemmarna inte kan utnyttja de avtalade förmånerna. Dessutom finns det enskilda lagar, som givetvis ska gälla även för Veolia, men som ibland av outgrundliga anledningar helt lyser med sin frånvaro i till-ämpningen. (Som tips till Veolia framför SEKO att det inte vore helt fel att ha ett ISO-kvalitetsledningssystem även för arbetsrätten samt lagarna…)

I vissa fall vill vi ha ett per automatik fungerande straffsys-tem när avtal/lagar inte följs. Medlemmen skall ha ränta på pengarna som Veolia felaktigt hållit inne. SEKO ska ha ska-destånd om man ”kränker” föreningen.

(För att undvika ev. missförstånd så handlar det inte om några verbala kränkningar eller dylikt, utan just det som av fackför-eningsrörelsen upplevs som allra mest kränkande, att man inte följer/spelar spelet med de överenskomna reglerna. Att fuska heter det visst i vardagliga sammanhang….)

 

Enkelt utryckt, ju bättre kollektivavtal – som dessutom följs – dess bättre personalpolicy!

 

Här följer en nästan komplett lista av våra yrkanden. Därut-över finns det saker som vi inte kan kalla för yrkanden, utan mer skall ses som en begäran att hitta rutiner för att kollektiv-avtalet skall tillämpas fullt ut i verkligheten. Yrkandena är för det mesta presenterade i punktform, varför det ibland kan vara svårt att förstå innebörden. Men just nu finns det ingen tid att informera vidare om i detalj, retoriken och argumenta-tionen tar vi i förhandlingarna och utifrån våra ”ledord” finns logiken bakom varje yrkande.

SEKO Tunnelbanans yrkanden i Lokala varvet 2008

 

§ 1 Avtalets omfattning

– Samtliga arbetstagare skall erhålla ett personligt

   exemplar av det aktuella lokala kollektivavtalet.

– ”Redovisare” som befattning under Trafikpersonal.

 

 § 2 Anställning

– LAS-Befattningsbyteavtalet som kollektivavtal

 

§ 3 Allmänna åligganden

– Yttrandefrihet – Meddelarfrihet

 

§ 5 Lön  – Se även sista sidan!

– Vid löneplacering till en annan befattning skall (likt

   trafikpersonal) arbetstagare på lokalvården samt

   hittegods få tillgodoräkna tiden inom företaget.

– Utlåningstillägg skall även omfatta trafikledare

– Kompensation vid fel lön

* När arbetstagaren erhållit för låg lön eller tillägg,  

   överstigande 1 månad, skall arbetstagaren kompenseras.

– Spärrexpeditör som tjänstgör utanför spärren med

   värdarbeten skall erhålla värdlön/tillägg

– ”Anmälnings”- telefontillägg för DK-personal

* 50 kr per månad för DK-personal för samtalskostnader

    samt fritidsarbete

 

§ 6 Arbetstid

– Avtackning efter 25 års anställning

* Ledighet med bibehållna löneförmåner avtackningsdagen,

  alternativt om arbetstagaren så väljer, dagen efter.

– Vid övergång till sommartid skall timavlönade ej ha

   reducerad tid.

– Vid övergång till vintertid skall timavlönade erhålla

   1  tim kvalificerad övertid

– Tidsbestämda påtider

* Påtider skall placeras i tjänsten där det faktiska arbetet

   som påtiden är avsett för skall utföras.

– Omloppstid skall maximalt vara 8 timmar och 40

  minuter inklusive påtider.

  Dock kan maximalt 10% av tjänsterna per dagtyp ha en 

  omloppstid  upp till 9 timmar 30 minuter inklusive påtider.

– Max. ”5-varv” utan rast eller paus på Nockebybanan.

– All restid skall ingå i tjänsten.

– Kortare veckoarbetstid vid fast tjänstgöring vid tungt

  belastade stationer

– Kompensation för fritidsarbete

– Samma arbetstidsregler vid SB på lördagar och

  söndagar som på de andra banorna

– Årlig omplacering för Lokalvården

– Veckoarbetstid 38,45 per helgfri vecka ( S1) för

   Lokalvården och Hittegods

 

§ 7 Övertid

– Vid utebliven avlösning som orsakar övertidsarbete,

   skall tiden alltid kompenseras med kval. övertid.

– Former för övertids- och  mertids redovisning till

   fackliga organisationen. 

* Vid de fall detta ej efterföljs utfaller det skadestånd till

   den lokala fackliga organisationen á y kr för varje

   konstaterat tillfälle.

 

§ 8 Mertid

– Mertid begränsas till max 200 timmar per år.

 

§ 10 OB

– Skall gälla även vid grundutbildning

– ”Dubbelt” kvalificerat tillägg 1 maj 2008.

 

§ 11 Semester

– Centrala branschavtalets ersättningsbestämmelser

 

§ 12 Sjuklön m.m.

  Försäkran och läkarintyg

– Former för hur och varför arbetsgivaren kan ev. lägga

   ett krav på förstadagsintyg som t.ex:

* Skall vara som ett verktyg i rehabiliteringen

* Skall ej läggas innan man genomfört en 

   rehabiliteringsutredning

* Skall utfärdas i samråd med facket

* Skall vara skriftlig och tidsbegränsad. I dokumentet skall

   det framgå tidsperiod, dock max 1 år. Om omprövning inte

   ägt rum när angivna tidsperioden gått ut, äger dokumentet

   ingen giltighet.

* Vid speciella omständigheter, t.ex. när arbetstagaren har

    svårigheter med att få tid hos en läkare, skall arbetsgivaren

   kunna anvisa en läkare. När detta ej sker faller intygskravet 

   tills arbetsgivaren anvisat en läkare.

 

§ 14 Ledighet

– 50-årsdagen

* I de fall 50-årsdagen infaller på en fridag erhåller

  arbetstagaren 1 dag mot annan dag/ kvittningstid.

* Förmånen skall gälla för deltidsanställda även dag då de

   ej har s.k. arbetsskyldighet.

– Bröllopsdagen

* Ledighet med bibehållna löneförmåner skall beviljas på

   egen bröllopsdag.

 

  Enskild angelägenhet

  (nära anhörigs sjukdom eller bortfall)

– Arbetsgivarens informationsskyldighet

* Arbetsledningen skall ha skyldighet att informera

   arbetstagaren om ev. möjlighet till ledighet med bibehållna

   löneförmåner, om sådana förhållanden kommer till deras

   kännedom.

– Förskjutningsersättning

* Vid av arbetsgivaren anordnade, obligatoriska utbildningar

   skall arbetstagaren vid förskjuten arbetstid kompenseras  

   med 0,5 timmar kvittningstid eller mertid, för varje timme

   som skiljer mer än 2 tim från tiden som arbetstagaren skulle

   haft på sin normala tjänstgöring.

– Tidsaldo redovisning

* Arbetsgivaren skall efter varje kvartal tillhandahålla

   arbetstagaren en redovisning av tjänstgöringen samt

   ledigheten under perioden samt en sammanställning över

   saldon på aktuell semester, kvittningstid, uppvärderad tid,

   plustid.

 

§ 23 Beklädnad

– Skor.

* Arbetstagare skall 1 gång per år få en löneförmån

   á 500 kr för inköp av skor.

 

Helt nya paragrafer

Kan givetvis i tillämpliga delar implementeras  under befintliga §

 

§  Utbildning

– Möjlighet/rätt till svenskundervisning på arbetstid

  Arbetsgivaren skall ge varje anställd möjlighet till

    utbildning i t.ex :

* Kollektivavtal

* Jämställdhet

* Mångfald & integration

* Diskrimineringslagen

* Företagens policyn

 

§  ”Personalvård”

– Avtackning/uppvaktning för lång tjänstgöring

* Former och tid för ändamålet

* Guldklocka

* Ledighet på avtackningsdagen, alternativt om arbetstagaren så väljer, dagen efter.

– Friskvård

Gällande personalförmån som kollektivavtal

– Företagshälsovård

– Personaltransporter

* Gällande MBL-avtalet om dk-personalens rätt till taxi

   som kollektivavtal

– Arbetsplatsmöten

* Former och tidskompensation

 

§ Jämställdhet, mångfald & integration

– Jämställdhetsplan

* En skrivning med lydelsen ”En partgemensamt framtagen

   jämställdhetsplan skall årligen fastställas, dock senast

   innan september månads utgång”.

– Mångfalds & Integrationsplan

* En skrivning med lydelsen ”En partgemensamt framtagen

   mångfalds och integrationsplan skall årligen fastställas,

   dock senast innan september månads utgång”.

 

§ Arbetsmiljö

– Arbetsmiljöavtal

 

§ Förhandlingsordning

– En del av MBL-spelreglerna även som kollektivavtal

 

§ Entreprenörer

– Gällande entreprenörsavtalet som kollektivavtal

 

§ Facklig information för arbetstagare

– Facklig introduktion för nyanställda

   Former och tid för ändamålet

* Introduktion för nyanställda i samband med utbildningen

* Lokalfacklig introduktion för nyanställda på lokala platskontoret

* Uppföljning efter 6 månader

– Facklig information för arbetstagare

* Former och tid för ändamålet.

* Rätt till 10 tim per år.

 

 

 

 

Nedan SEKO:s löneyrkanden för 2008. Alla tilläggen höjs med 3,3 % fr.o.m. 1 april.

T.ex. : OB= Enkel 16,10 kr Kvalificerad  36,05 kr Storhelg 81,00 kr

SEKO Tunnelbanans Löneyrkanden 2008  
 
  Spärrexpeditör        
Klass Lön 2007 3,30% Höjning Procent Ny Lön 2008
1 16 925 kr 559 kr 675 kr 3,99% 17 600 kr
2 17 625 kr 582 kr 675 kr 3,83% 18 300 kr
3 18 625 kr 615 kr 675 kr 3,62% 19 300 kr
4 20 250 kr 668 kr 800 kr 3,95% 21 050 kr
 
  SPX Lönestege för Lokalvården och Hittegods
 
  Värd, Konduktör, Brovakt    
Klass Lön 2007 3,30% Höjning Procent Ny Lön 2008
1 17 925 kr 592 kr 675 kr 3,77% 18 600 kr
2 18 625 kr 615 kr 675 kr 3,62% 19 300 kr
3 19 625 kr 648 kr 675 kr 3,44% 20 300 kr
4 21 250 kr 701 kr 800 kr 3,76% 22 050 kr
 
  Förare        
Klass Lön 2007 3,30% Höjning Procent Ny Lön 2008
1 18 125 kr 598 kr 675 kr 3,72% 18 800 kr
2 19 075 kr 629 kr 675 kr 3,54% 19 750 kr
3 20 075 kr 662 kr 675 kr 3,36% 20 750 kr
4 23 005 kr 759 kr 895 kr 3,89% 23 900 kr
   

 

 

 

 

 


 


 


SEKO har nu vid två tillfällen fört förhandlingar om kollektivavtalet och lönerna. Nästa förhandlingsdatum är den 29 april samt den 14 maj. Frågorna berörande lokalvården och hittegods har lyfts ur, och man förhandlar bl.a. om lönestege separat.

Vi går inte in på närmare detaljer om hur förhandlingarna går medan de pågår, men mer information kommer allteftersom.

 

Förhandlingsdelegationen för SEKO Tunnelbanan

Jannis Konstantis, Jan Melakoski, Awad Mousa, Jenny Skagerman, Håkan Stokke, Gunnar Öhman

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s